бездруго

бездруго ndajf. 1. pat­jetër. 2. gjithsesi; në çdo mënyrë. 3. doemos, domosdo: бездруго ќе одиме doemos do të shkojmë.