безнадежен

безнадеж/ен, -на, -но mb. i pashpresë: безнадежна состојба gjendje e pashpresë.