безопасен

безопас/ен, -на, -но mb. i parrezikshëm, i parrezik: *безопасна игла gjilpërë kapëse (karficë).