безусловен

безуслов/ен, -на, -но mb. i pakushtëzuar: безусловна помош ndihmë e pakushtëzuar.