бог

бог sh. богови m. zot 1. perëndi. 2. hyj, hyjni: *бог да те чува! të ruajtë perëndia!