вегетација

вегетација f. vegjetacion (tërësia e bashkësive bimore; mbirja dhe rritja).