вежба2

вежба2 impf. stërvit, ushtroj: вежбам секој ден ushtroj çdo ditë; stërvit.