везден

везден ndajf. tërë ditën, gjithmonë: оди везден бос tërë ditën ec këmbëzbathur.