вечера2

вечера2 pf/impf. darkoj: да вечераме сите заедно të darkojmë të gjithë së bashku.