видлив

видлив, -а, -о mb. i dukshëm (që mund të shihet): видлива трага gjurmë e dukshme.