височина

височина sh. височини f. lartësí: надморска височина lartësi mbi nivelin e detit.