води

води impf. çoj (diku): овој пат те води право во село kjo të rrugë të çon drejt në fshat.