воспитување

воспитување as. edukim, të edukuarit; edukatë: воспитување на младите генерации edukim i gjeneratave të reja. *физичко воспитување edukatë fizike (si lëndë mësimi).