всушност

всушност ndajf. në të vërtetë, në realitet: всушност, тој има право në të vërtetë, ai ka të drejtë.