глас

глас sh. гласови dhe гласа m. 1. zë (njeriu ose shtaze). 2. fig. zë: глас на разумот zë i arsyes. 3. lajm: донесе глас (вест) solli lajm. 4. famë: ужива добар глас njeri me famë. 5. votë: го даде својот глас e dha votën e tij (në zgjedhje).