гледа

гледа impf. I hoh; shikoj, vështroj, këqyr: гледа љубопитно shikon me kërshëri. II се гледа shikohet, shihet.