гориво

гориво sh. горива as. lëndë djegëse: течни горива lëndë djegëse të lëngëta.