гори

гори impf. jokal. digjet: *покрај сувото гори и суровото pranë drusë së thatë digjet edhe e njoma; *село гори, баба се чешла Stambolli digjet, plaka krihet.