градиво

градиво sh. градива as. lëndë (mësimore): наставно градиво lëndë mësimore.