да

да pjes. (pohuese) 1. po: дали оваа книга е твоја?-да! vallë ky libër është yti?-po! 2. да pjes. (për të shprehur dëshirë, urdhër, kërkesë): да живее нашиот тренер! rroftë trajneri ynë! 3. pjes. (për të formuar konstruktet me pjesëzën “да”) të: да работам të punoj.