дише

дише dhe диши impf. 1. marr frymë:* го знам како ди­ше e di si merr frymë. 2. fig. jetoj, ekzistoj, tregoj shenjë gjallërie.