дождовница

дождовница f. ujë shiu: главата се мие со дождовница koka lahet me ujë shiu.