долгорочен

долгороч/ен, -на, -но mb. afatgjatë: долгорочно планирање planifikim afatgjatë.