домаќинство

домаќинство sh. домаќинства as. 1. amvisëri. 2. shtëpi, familje.