државјанин

државјанин sh. државјани m. shtetas: државјанин на Р Македонија shtetas i R. së Maqedonisë .