душевен

душев/ен, -на, -но mb. 1. shpirtëror. 2. njerëzor, i ndërgjegjshëm, i drejtë, shpirtmirë.