одере

одере pf. одерува impf. rrjep: ќе ми ја одерат кожата do të më rropin lëkurën.