ожени

ожени pf. оженува impf. I martoj (për mashkullin). II се ожени martohem (për mashkullin).