очекува

очекува impf. 1. pres (dikë ose diçka) të vijë: очекувам секој ден да дојде мојот пријател pres çdo ditë të vijë miku im. 2. kam shpresë, shpresoj (se): очекуваме дека ќе постигне добри резултати shpresojmë se do të arrijë rezultate të mira.