bletë

blet/ë, -a ж. ë, -ët пчела: bletë e egër дива пчела; zgjua (koshere) bletësh кошница пчели;* secila bletë nuk bën (nuk mbledh) mjaltë секоја пчела не дава (бере) мед.