botoj

botoj преод. издаде/издава; објави/објавува; отпечати/отпечатува: botoj një roman издавам (објавувам) роман.