brinjë

brinj/ë, -a ж. мн. ë, -ët 1. анат. ребро: theu brinjët ги скрши ребрата. 2. геом. страна (на геом. слика): trekëndësh barabrinjës равностран триаголник.