bucelë

bucel/ë, -a ж. мн. a,-at 1. бочве, бочвичка, буренце: ujë me bucelë буренце со вода. 2. главина, валчест дел на колце: bucela e rrotës главина од тркало.