buron

buron непреод. извира (за вода, нафта и др.): ky ujë buron nga mali оваа вода извира од планината.