çdo

çdo зам. секој (секоја, секое, секои – за лица, предмети и појави): çdo njeri секој човек; *çdo mizë nuk bën mjaltë секоја мува не носи мед.