çdonjëri

çdonjër/i, -a зам. секој-секоја (поединечно од група луѓе, предмети и др.) çdonjëra prej vajzave të klasës sonë është e shkëlqyeshme секоја од девојките од нашиот клас е одлична.