cek

cek преод. 1. допре/допира; чепне/чепнува. 2. прен. спомне/спомнува, наведе/наведува.