certifikatë

certifikat/ë, -a ж. мнa, -at уверение: certifikatë shëndetësore лекарско уверение.