çmoj

çmoj преод. 1. вреднува; процени/проценува, определува цена на некоја стока. 2. почитува, уважува, цени.