copëzoj

copëzoj преод. дели/иситнува (на парчиња или помали делови).