dal

dal непреод. dola, dalë излезе/излегува: këto motive dalin nga këngët овие мотиви излегуваат од песните.