dënoj

dënoj преод. 1.казни/казнува.2. осуди/осудува нечија постапка.