deri2

deri2 чест.(заедно со предлозите: në/më на; mbi на; nën, под и др. за да се искаже просторна или временска граница): shkoi deri në Kumanovë отиде до Куманово.