desh

desh чест. за малку; за влакно: desh ra за малку (за влакно) ќе паднеше.