dhe

dhe сврз. и (за поврзување зборови и реченици): fjalë dhe shprehje зборови и изрази.