dhëmballë

dhëmball/ë, -a ж. мн. ë, -ët катник – катници: dhëmballët e poshtme долни катници.