dhjetërrokësh

dhjetërrokësh, -e прид. лит. десеттосложен: varg dhjetërrokësh десеттосложен стих.