dihat

dihat непреод. се задиши/се задишува, почне да дише тешко и забрзано: dihat kali се задиши коњот.