drejtim

drejtim, -i м. мн. e, -et правец: ec në këtë drejtim! оди во овој правец!