duroj

duroj преод . истрпи/истрпува (и надмине нешто непријатно): s’e duroj turpin не трпам (толерирам) срам.